CESCa#18

Computer Engineering Summer Camp

เราคือใคร

Computer Engineering Summer Camp (CESCa) คือค่ายเยาวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคฤดูร้อนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น้อง ๆ จะได้เรียนรู้และได้เตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมถึงได้เรียนรู้ในการเขียนโปรแกรม และในด้าน Hardware ต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้ความสนุกอีกด้วย

สถานที่

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Follow Us on

logo_kku

สนับสนุนโดย

cesca18-all-sponsores